دروغ چرا ؟
دروغ چرا ؟

بهارستان – اثر فوق از استاد سید حسین نوری زاده طنزپرداز معاصر کشور است که می شنوید :

بهارستان – اثر فوق از استاد سید حسین نوری زاده طنزپرداز معاصر کشور است که می شنوید :

  • منبع خبر : بهارستان آنلاین