دکتر یارمحمد بای جدی ترین گزینه وزارت آموزش و پرورش
دکتر یارمحمد بای جدی ترین گزینه وزارت آموزش و پرورش
وی با توجه به تجربه و سابقه بسیار طولانی در آموزش و پرورش  و دفتر هماهنگی مراکز علمی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و اشراف بالای علمی قطعاً اصلی‌ترین و جدی ترین گزینه معرفی برای وزارت آموزش و پرورش خواهد بود.

بهارستان آنلاین – بعد از معرفی حسین باغ گلی جهت تصدی وزارت آموزش و پرورش و عدم رای اعتماد به ایشان در مجلس که منجر به تعیین سرپرست برای این وزارتخانه شد، اصلی‌ترین مسئله در مورد کابینه سید ابراهیم رئیسی انتخاب وزیر این وزارتخانه مهم است.

به گزارش «بهارستان آنلاین» ؛ بعد از معرفی حسین باغ گلی جهت تصدی وزارت آموزش و پرورش و مخالفت‌های زیاد با او و عدم رای اعتماد به ایشان در مجلس که منجر به تعیین سرپرست برای این وزارتخانه مهم شد، حال اصلی‌ترین مسئله در مورد کابینه سید ابراهیم رئیسی گمانه‌زنی‌ها و خبرهای متنوع راجع به گزینه‌ اصلی برای تصدی وزارت آموزش و پرورش جهت معرفی به مجلس برای مدیریت این وزارتخانه است.

بسیاری از اخبار و نامها در این مقوله صرفا نظرات شخصی و گمانه زنی های شخصی است که پشتوانه ای از رسمیت و اتصال به شخص آقای رئیسی و اطرافیان مورد وثوق ایشان ندارد.

با توجه به دغدغه مندی قشر فرهیخته فرهنگیان در این زمینه، بر آن شدیم که فارغ از گمانه‌زنی‌های غیرمعتبر، جدی ترین نام برای تصدی وزارت مهم آموزش و پرورش را با توجه به ارتباطات نزدیک و همچنین توانمندی‌ها و تجربیات شخصی گزینه پیشنهادی، معرفی نماییم.

از آنجا که در فاصله زمانی بین تنفیذ حکم ریاست جمهوری تا روز معرفی وزرای پیشنهادی با چند نفر از افراد مطرح صحبت‌هایی شده و برنامه‌های آنها اخذ شده است ، فلذا قطعاً گزینه بعدی و نهایی جناب دکتر رئیسی، قوی ترین شخص از میان گزینه‌های دارای برنامه و مرتبط با کمیته‌های تخصصی تعیین وزاء قبل از معرفی به مجلس می باشد.

از میان گزینه‌هایی که مطرح می باشند نام  دکتر یارمحمد بای بیش از دیگران به چشم می‌آید.

وی با توجه به تجربه و سابقه بسیار طولانی در آموزش و پرورش  و دفتر هماهنگی مراکز علمی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و اشراف بالای علمی قطعاً اصلی‌ترین و جدی ترین گزینه معرفی برای وزارت آموزش و پرورش خواهد بود.

بخشی از توانایی‌ها و تجربیات و سوابق طولانی دکتر یارمحمد بای   به شرح زیر است.

سوابق تحصیلی و آموزشی
رتبه اول دوره دکترای ژئوپلیتیک با گرایش سیاست و محیط زیست دانشگاه تربیت مدرس تهران6399
رتبه اول دوره دکترای ژئوپلیتیک با گرایش سیاست و محیط زیست دانشگاه تهران؛ 6394
فارغ التحصیل دوره دکترای دانشگاه تهران 4831
متخصص اکوپلیتک ) سیاست و محیط زیست (
مشاور اولین طرح پسا دکترا. سوسیوهیدرولوژی . بحران های اجتماعی و سیاسی آب در کشور
زبان خارجی :
دکترای زبان عمومی دانشگاه تهران
دکترای زبان تافل سازمان سنجش و آموزش کشور
سابقه عضویت در شوراهای علمی
عضو مرجع مالی کنوانسیون تنوع زیستی جمهوری اسالمی ایران
دبیر مرجع دانش سنتی کنوانسیون تنوع زیستی جمهوری اسالمی ایران
عضویت در شورای آموزش سازمان محیط زیست
عضویت در شورای پژوهش و آموزش سازمان محیط زیست
عضویت در کمیته تدوین سند ملی محیط زیست جمهوری اسالمی ایران
مدیریت پروژه های رصد علم و فناوری های محیط زیست در بیش از سی حوزه تخصصی
مدیریت برگزاری دوره های مشترک محیط زیست با وزارت جهاد کشاورزی
دبیر کارگروه فرونشت جنوب تهران . معاونت علمی و فناوری
عضویت در کمیته بین الملل زمین کمیسیون ملی یونسکو
عضو کمیته آموزش و فرهنگ شورای عالی اقیانوس شناسی کشور
عضو مدعو کمیته خاص محیط زیست مجمع تشخیص مصلحت نظام.
عضو کمیته اجرایی الحاق ایران به سازمان بین المللی یاسا. مدیریت بحران های ملی و منطقه ای .اتریش
عضو هیات اجرایی با سمینار توسعه و ضد توسعه فرهنگی شهر تهران
عضو هیات علمی اولین کنفرانس منظر شهردانشگاه علم و صنعت ایران
عضو هیات اجرایی کنفرانس ایران 6899 . مجمع تشخیص مصلحت نظام
دبیر کارگروه حقوق بشر دوستانه اسالمی . همکاری با کمیته صلیب سرخ و جمعیت هالل احمر ایران.
عضویت در شورای برنامه ریزی سازمان پژوهش و برنامه ریزی
عضویت در کمیته تدوین سند ملی برنامه درسی جمهوری اسالمی ایران
عضو شورای آموزش و پژوهش سازمان استعداد های درخشان جمهوری اسالمی ایران
عضویت در کمیتههای تخصصی سند تحول بنیادین . وزارت آموزش و پرورش. ابالغی مقام معظم رهبری
عضویت در شورای اجتماعی فرهنگی . مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام
عضو شورای دبیران ستادهای توسعه فناوری کشور.
عضو شورای کنفرانس ایران 6898 مجمع تشخیص مصلحت نظام
عضو کمیته خاص محیط زیست مجمع تشخیص مصلحت نظام
عضویت در شورای عالی ورزش سپاه محمد )ص(
عضو فعال بسیج نهاد ریاست جمهوری
عضو کمیته تعیین منابع آزمون سراسری . سازمان سنجش .به مدت دو سال
عضو و دبیر شورای مدیران معاونت توسعه فناوری . معاونت علمی ریاست جمهوری
اخذ پذیرش پسا دکترا . در حوزه مطالعات منطقه ای . دانشگاه لندن.
نماینده ایران در اتحادیه کارآفرینان جوان جهان . چین
اخذ بورسیه مطالعات صلح یونسکو و کیزو آبوچی ژاپن از طرف وزارت علوم
عضو کمیته زلزله تهران. وزارت راه و شهرسازی
تالیفات دانشگاهی
هیدروپلیتیک رودهای مرزی ، انتشارات ابرار معاصر تهران؛6348
تالیف ده عنوان کتاب درسی دانش آموزان در موضوع جغرافیا. محیط زیست و زمین شناسی . در تیراژ باالی بیست میلیون
چشم جهانی ؛ ژئوپلیتیک اطالعات ؛ حو زه ی هنری تهران ؛ 6344
ژئوسایکولوژی ایاالت متحده ؛ موسسه تحقیقات بین المللی تهران6344
در آمدی بر مبانی و اندیشه های اکوپلیتیک ؛ انتشارات طلوع سبز6394
ژئواستراتژی ایاالت متحده ؛ انتشارات بین المللی عابد تهران 6348
ژئوپلیتیک ایاالت متحده ؛ گذار به ژئواکونومی ؛ نشر بین المللی عابد تهران6348
ژئوپلیتیک تاریخی ایران ؛ دفتر پژوهشهای فرهنگی تهران ؛ 6344
تالیف بیست عنوان کتاب درسی دانش آموزان و راهنمای معلمان سراسر کشور
کارشناسی های تخصصی
کارشناسی سند ملی محیط زیست جمهوری اسالمی ایران
کارشناس برسی طرح های ادغام سازمان های موازی وزارت جهاد در سازمان محیط زیست. طرح های دولت های مختلف
کارشناس بررسی طرح های ادغام معاونت های تخصصی وزارت نیرو در سازمان محیط زیست. مجلس شورای اسالمی
کارشناس بررسی سند فرهنگ عمومی محیط زیست کشور . وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی
کارشناس سند مدیریت بحران های زیستی. وزارت کشور
کارشناس بررسی حقوق محیط زیستی . قوه قضاییه . معاونت حقوق بشر
تالیفات دانشنامه و فرهنگ های تخصصی
تالیف و بازنویسی فرهنگ اصطالحات مصاحب. واژه های تخصصی محیط زیست .کتابخانه ملی
فرهنگ اصطالحات آموزش های فنی و حرفه ای. دفتر تالیف فنی و حرفه ای و انجمن فنی و حرفه ای ایران
فرهنگ اصطالحات برنامه درسی. وزارت آموزش و پرورش
فرهنگ اصطالحات جهانی شدن. ریاست جمهوری . مرکز جهانی شدن
فرهنگ اصطالحات استراتژیک.
سابقه همکاری و داوری مجالت و فصلنامه های علمی و پژوهشی
مجله علمی پژوهشی مدرس ؛ دانشگاه تربیت مدرس تهران
مجله علمی پژوهشی بین الملل علوم انسانی ؛ دانشگاه تربیت مدرس تهران
عضو هیات تحریریه مجله تربیت وزارت آموزش و پرورش
مجله علوم انسانی دانشگاه الزهرا تهران
فصلنامه راهبرد اقتصادی و سیاسی
مجله جغرافیای سیاسی دانشگاه فردوسی مشهد
عضو هیات تحریریه و داور مجله آموزشی رشد جغرافیا و محیط زیست
مجله تاریخ اسالم . پژوهشکده تاریخ اسالم
فصلنامه ژئوپلیتیک . انجمن ژئوپلیتیک ایران
مواردخاص
چهره برتر آموزش زمین شناسی ایران به انتخاب انجمن زمین شناسی ایران
مشارکت در ایجاد سامانه هشدار سریع سیل خراسان شمالی با همکاری پژوهشگاه سازمان هواشناسی کشور
محقق و ناظر شورای محترم نگهبان در ادوار مختلف انتخابات
ارائه 899 صفحه محتوای محیط زیست در برنامه های رسمی آموزش عمومی کشور .وزارت آموزش و پرورش
عضو کمیته علم و دین . در تطبیق متون آموزشی با مبانی شرع اسالم. از طرف شورای عالی انقالب فرهنگی
ریاست کمیته تخصصی ارائه دیدگاه های مقام معظم رهبری در خصوص استانهای کشور . در36 کتاب درسی.
مدیر کل نمونه کشور به انتخاب انجمن مطالعات استراتژیک کشور
دوره تخصصی سازمان ملل متحد. وزارت امورخارجه
سوابق اداری و آموزشی در گذشته و حال
دبیر دبیرستان های شش استان کشور
کارشناس وزارتی وزارت آموزش و پرورش
مولف کتاب های درسی وزارت آموزش و پرورش
مشاور معاون حقوقی وزارت آموزش و پرورش
مشاورآموزشی سازمان محیط زیست
معاون دفتر پژوهش و زیست فناوری. سازمان محیط زیست
مدیر هماهنگی دوره متوسطه وزارت آموزش و پرورش .
مدیرکل اداره ممیزی علوم . معاونت علمی فناوری . ریاست جمهوری
مدیر کل هماهنگی مراکز علمی و سرپرست معاونت توسعه فناوری. . ریاست جمهوری
تفویض مسئولیت معاونت توسعه فناوری .
ماموریت از سازمان محیط زیست به مجمع تشخیص مصلحت نظام .
استاد مدعو در دانشگاه های تهران
عضو کنوانسیون تنوع زیستی جمهوری اسالمی ایران
همکاری با سازمان صدا و سیما
تهیه کننده گروه های سیاسی و اجتماعی محیط زیست و فرهنگی صدا و سیما
تهیه کننده و مجری برنامه کاریکاتورهای سیاسی . پخش از شبکه 8 .در پاسخ به اهانتهای روزنامه های غربی علیه پیامبر اسالم
)ص( 11 قسمت.
برنامه تلوزیونی راهبرد. تهیه کننده
نویسنده برنامه های سیاسی شبکه دو و شبکه خبر سیما
نویسنده شبکه رادیویی فرهنگ
تهیه کننده برنامه مستند نخل های ماندگار . تحلیل موضوع سربازی .21 قسمت. با همکاری ستاد کل نیروهای مسلح . ناجا
مجری و تهیه کننده برنامه رادیویی راهبرد
برخی طرح های تحقیقاتی و مقاالت پژوهشی
تالیف ده عنوان کتاب دانشگاهی و آموزش عالی
مجری بیش از بیست پروژه تحقیقاتی ملی
نقد و بررسی کتاب های درسی ایران . انجمن برنامه ریزی درسی انگلستان
نقد و بررسی کتاب های درسی ایران . انجمن برنامه ریزی درسی استرالیا
تالیف بیست عنوان کتاب برای مدارس کشور. وزارت آموزش و پرورش
مجری ارائه 899 صفحه محتوای آموزشی محیط زیست در کتب درسی دانش آموزان کشور برنامه مشترک سازمان محیط زیست و
وزارت آموزش و پرورش 6372
مقاله ی ژئوپلیتیک خلیج فارس ؛ همایش بین المللی خلیج فارس ؛ وزارت امور خارجه ؛ 6397
مقاله ی واکاوی تطیبیقی آمایش سرزمین بین ایران و اروپا ؛ سازمان مدیریت و برنامه ریزی 6341
مجری بازنویسی و تالیف فرهنگ بزرگ مصاحب در بخش واژه های محیط زیست ؛ کتابخانه ملی؛ 6344
مجری و همکار اولین نقشه آموزشی ایران. سازمان نقشه برداری کشور شرکت در کنفرانسها و همایشهای داخلی و بین المللی
دبیر کارگروه توسعه فناوری های مخاطرات طبیعی و انسانی
همکاری با وزارت کشور و سازمان مدیریت بحران در حمایت از مهم ترین طرح های ملی از جمله :
مشارکت در ایجاد سامانه هشدار سریع سیل خراسان شمالی با همکاری پژوهشگاه سازمان هواشناسی کشور
مدیریت تعامالت با دانشگاه ها ؛ پژوهشگاه ها ؛ انجمنها و قطبهای علمی کشور
مدیریت و کنترل 449 پروژه ممیزی علوم توسط انجمنهای علمی کشور

انتهای پیام/3607

 

  • منبع خبر : بهارستان آنلاین