لایحه دموکراتیزه کردن ورزش و ممنوعیت حجاب در فرانسه چیزی جز ترس از بسط و گسترش اسلام نیست
لایحه دموکراتیزه کردن ورزش و ممنوعیت حجاب در فرانسه چیزی جز ترس از بسط و گسترش اسلام نیست
ورزش در رشـد فردي و اجتماعی تأثیر داشته و ورزش هر جامعه، چون آیینـه اي انعکاس دهنده فرهنگ، خوبیها و بديهاي آن جامعه است.

لیلا یادگاری برای بهارستان آنلاین نوشت : چندی قبل مجلس سنای کشور اسلام ستیز فرانسه رای به لایحه دموکراتیزه کردن ورزش و ممنوعیت حجاب و استفاده از نمادهای مذهبی در مسابقات ورزشی  داد که علت اصلی این رای چیزی جز ترس از بسط و گسترش اسلام نمی تواند باشد.

امروزه   ورزش و ابعاد گوناگون آن به عنوان یک مبحـث مهـم در محافل مختلف مورد توجه است و بـه عنـوان ابـزاری کارآمـد و پدیدهای منحصر به فرد در جهت ایجاد جامعه ای پویا و شاداب و رفع بسیاری از بحرانهای اجتماعی، فرهنگی و حتی اقتصادی و سیاسـی کاربردهـای فـراوان خـود را نمایـان سـاخته اسـت براین اساس بسـیاری از متفکـران معتقدنـد کـه ورزش در رشـد فردی و اجتماعی تأثیر داشته و ورزش هر جامعه، چون آیینـه ای انعکاس دهنده فرهنگ، خوبیها و بدیهای آن جامعه است اما به رغم آنکه ورزش این قابلیت ها را دارا می باشد اما از جهت دیگر شعارهای عوام فریبانه غرب مبنی بر جدایی ورزش از سیاست با توجه به رفتار و عملکردهای آنها کاملا در  تضاد بوده و غرب ورزش را به اساسی برای ترویج سیاست های خود بدل نموده و از هیچ کاری در این زمینه مضایقه نمی نمایدلذا حقیقت ماجرا این نیست و این باور برداشتی بسیار سطحی از مسئله سیاسی شدن ورزش در جهان می باشد.

البته اینکه ورزش نباید سیاسی باشد درست است اما  ورزشکاران باید مفهوم سیاست را بفهمند ورزشکاران باید اخلاق ، روابط عمومی سالم با مردم ، اراده قوی و ارتباط محکم با دین و پروردگار داشته باشند لذا ورزشکاران که به عنوان الگو برای اقشار مختلف جامعه از جمله جمعیت مهم جوان مطرح می باشند ، امروز باید با عملکردهای اخلاقی و رفتاری و به ویژه در بحث پوشش خود  مروج اسلام در سراسر دنیا باشد.

در جمع بندی مطالب میتوان بیان داشت، شکی نیست که پیـاده سازی فرآیند توسعه مباحث ضد اخلاقی و اعمال کدهای نامشروع در  ورزش نتایج منفی مادی و معنوی به دنبال خواهد داشت، و  در دنیای رقابتی امروز که  ورزش جای خود را با ضـد ارزش و هنجارها عوض کرده است، و از طرفـی میـان منـافع سیاسی و سازمانی، و اخلاق تداخلاتی پیش آمـده اسـت، رعایـت اصول اخلاقی کاری دشوار به نظر میرسد کـه نیازمنـد آن می باشد تا مدیران عالی ورزش کشور  با آگـاهی و همــت بلند خود این حرکت مجلس سنای فرانسه را محکوم نمایند.

انتهای پیام/4382

 

 

  • منبع خبر : بهارستان آنلاین