نیازمند شفافیت در حوزه یارانه دارو هستیم
نیازمند شفافیت در حوزه یارانه دارو هستیم
مجموع اعتبارات یارانه دارو و شیرخشک در لایحه بودجه سال آینده نسبت به سال قبل ۶۰ درصد افزایش داشته است.

 نماینده مردم تهران در مجلس با بیان اینکه از مهمترین موضوع های لایحه بودجه سال آینده در حوزه دارو مربوط به تبصره ۱۴ در مورد ۶۹ هزار میلیارد تومان یارانه دارو است، تاکید کرد : پیش بینی این میزان اعتبار برای یارانه دارو در ساال آتی به منزله کاهش حدود ۵/۵ درصدی نسبت به اعتبارات ۷۳ هزار میلیارد تومانی این حوزه در سال جاری است.

به گزارش جامعه خبری تحلیلی «بهارستان آنلاین» ؛  محسن پیرهادی، با اشاره به اینکه افزایش نرخ ارز و همچنین تورم احتمالی سال آینده را باید در کنار کاهش اعتبارات یارانه دارو باید در نظر گرفته شود ،یادآورشد: طبق برآورد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به منظور یارانه دارو در سال ۱۴۰۲ حدود۱۰۵ هزارمیلیارد تومان اعتبار نیاز است.

وی با بیان اینکه قانون اساسی برخورداری از خدمات بهداشتی، درمانی و مراقبت های پزشکی را حقی همگانی دانسته و دولت را موظف کرده تا آن را برای همه افراد در کشور فراهم آورد، ادامه داد :به همین منظور تکالیف مختلفی در قوانین و اسناد بالادستی برای دستگاهها و نهادهای ذیربط مصوب شده است. ازجمله این موارد تأکید سیاستهای کلی سلامت بر اولویت دهی به پیشگیری، روزآمدی برنامه های بهداشتی و درمانی، توسعه کمی و کیفی بیمه های بهداشتی و درمانی، نظام پرداخت مبتنی بر عملکرد و تعیین تعرفه های مبتنی بر شواهد، جلوگیری از تقاضای القایی و … است .

 پیرهادی با اعلام اینکه براساس لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ هفت ردیف به حوزه دارو و شیر خشک اختصاص یافته است و اعتبارات مربوطه نسبت به سال قبل ۳۰ درصدافزایش داشته است، گفت : اعتبارات سازمان غذا و دارو نسبت به سال قبل ۱۰۵ درصد رشد یافته است. مجموع اعتبارات یارانه دارو و شیرخشک در لایحه بودجه سال آینده ۲۵ هزار میلیارد ریال بوده که نسبت به سال قبل ۶۰ درصد افزایش داشته است.

به گفته نماینده مردم تهران در مجلس این میزان درمجموع، از برآورد سازمان غذا و دارو درخصوص اعتبار مورد نیاز آن، ۲۴هزارمیلیارد ریال کمتر است. همچنین میزان ۲۷۰ میلیارد ریال اعتبار به منظور توسعه و تکمیل سامانه های ردیابی، رهگیری و کنترل اصالت کالاهای سلامت محور پیش بینی شده است که نسبت به قانون سال گذشته ،۵۰ درصد رشد نشان میدهد. نکته ای که در این خصوص وجود دارد، با توجه به نگارش کلی این ردیف مشخص نیست که اعتبارات مذکور برای کدام دستگاه و کدام مراحل استقرار سامانه تخصیص خواهد یافت و نحوه گزارش دهی اقدام های انجام شده برای تکمیل سامانه مذکور جهت تخصیص اعتبا رات در این خصوص به چه شکلی است.

نایب رئیس فراکسیون انقلاب افزود: در ردیف اعتباری هیئت امنای صرفه جویی ارزی در معالجه بیماران-جهت خرید عضو مصنوعی -پروتز – حلزون بابت کاشت حلزون شنوایی و درمان و هزینه های دارویی بیماران اوتیسم، گوشه، سالک، متابولیک و بال پروانه -ای بی-، سیستیک فیبروزیس و بیماری نقص ایمنی مادرزادی در تولید آنتی بادی و بیماری تحلیل عضالنی نخاعی مادرزادی – اس ام ای- اعتبارات دارویی تفکیک نشده و در این خصوص ابهام وجود دارد و برای رفع ابهام از این موضوع مهم و شفاف کردن چند و چون این اعتبارات مجلس در روزهای آینده تصمیم گیری خواهد کرد.

پیرهادی با بیان اینکه از مهمترین موضوعهای لایحه بودجه سال آینده در حوزه دارو مربوط به تبصره ۱۴ در مورد ۶۹ هزار میلیارد تومان یارانه دارو است، تاکید گرد : پیشبینی این میزان اعتبار برای یارانه دارو در سال آتی به منزله کاهش حدود ۵/۵ درصدی نسبت به اعتبارات ۷۳ هزار میلیارد تومانی این حوزه در سال جاری است

وی تاکید کرد: برای ایجاد شفافیت در بحث اعتبارات دارو و چندو چون اختصاص یارانه دارو لازم است گزارش وضعیت پرداخت یارانه دارو توسط سازمان هدفمندی یارانه ها و همچنین نحوه هزینه کرد منابع مذکور توسط سازمانها و صندوق های بیمه گر درمان به صورت دوره ای در سال ۱۴۰۲ به کمیسیون بهداشت و درمان مجلس و دیوان محاسبات کشور ارائه شود.

انتهای پیام/