تصاویر منتشر نشده بازدید امام خامنه ای از بقایای سربازان آمریکا در طبس - بهارستان آنلاین | بهارستان آنلاین