سفیر جدید یمن با خنجر به دیدار ظریف آمد - بهارستان آنلاین | بهارستان آنلاین