افزونه جلالی را نصب کنید. Thursday, 1 June , 2023
ناپایداری اجتماعی وافراط در اداره جامعه حاصل تفکر تکنوکراتها در ناکافی دانستن سرمایه های اجتماعی است ۰۴ مرداد ۱۳۹۹
آرمان میرزاخانی عضوکمیسیون آموزش و پژوهش جمعیت حامیان انقلاب اسلامی :

ناپایداری اجتماعی وافراط در اداره جامعه حاصل تفکر تکنوکراتها در ناکافی دانستن سرمایه های اجتماعی است

حذف و نادیده گرفتن هر یک از ابعاد توسعه پایدار و به ویژه ابعاد اجتماعی آن می تواند نیل به اهداف و سیاست های تعیین شده را با مشکل مواجه نماید.

لزوم توجه به پسزمینه و پیشینه شهرها میتواند موفقیت پردازههای هوشمندسازی را بیش از پیش تضمین نماید ۱۲ خرداد ۱۳۹۹
آرمان میرزاخانی عضوکمیسیون آموزش و تحقیقات جمعیت حامیان انقلاب اسلامی :

لزوم توجه به پسزمینه و پیشینه شهرها میتواند موفقیت پردازههای هوشمندسازی را بیش از پیش تضمین نماید

واقعیت آنست که راه حلهای قدیمی و سنتی دیگر چاره گشا و پاسخگوی نیازهای امروزی شهرها نیستند و حل چالشهای فراروی شهرها در عصر امروزی نیازمند تغییر​ الگوواره های بینشی و ارائه راه حلهای نوین در سطح شهرها میباشد.

مدیریت شهری کارآمد و موثر و تاب آور بودن شهرها عامل مهم مواجهه با بحرانها است ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۹
آرمان میرزاخانی عضو کمیسیون آموزش و پژوهش جمعیت حامیان انقلاب اسلامی برای بهارستان آنلاین نوشت ؛

مدیریت شهری کارآمد و موثر و تاب آور بودن شهرها عامل مهم مواجهه با بحرانها است

بررسی سیر تکاملی شیوع ویروس کووید 19 نشان می دهد اکثر کلانشهرها چه در کشورهای توسعه یافته و چه در کشورهای کمتر توسعه یافته در اغلب موارد در برابر بیماریهای همه گیر نسبتاً ناپایدار و ناکارآمد مانده اند!!