افزونه جلالی را نصب کنید. Tuesday, 16 August , 2022
گفتمان سازی و گسترش فرهنگ تحول خواهی و تحول آفرینی مهمترین راهبرد اجرایی سازی سند تحول بنیادین در آموزش و پرورش ۳۰ بهمن ۱۴۰۰
لیلا یادگاری در دیدار منتخب فرهنگیان با استاندار کرج

گفتمان سازی و گسترش فرهنگ تحول خواهی و تحول آفرینی مهمترین راهبرد اجرایی سازی سند تحول بنیادین در آموزش و پرورش

اجرای رتبه بندی معلمان می تواند آموزش وپرورش را در اجرای مطلوب سند تحول بنیادین یاری دهد . لیلا یادگاری در دیدار منتخب فرهنگیان با استاندار کرج