افزونه جلالی را نصب کنید. Tuesday, 30 May , 2023
کمبود برق و انرژی در اروپا تیتر اول بسیاری رسانه های غربی ۱۴ شهریور ۱۴۰۱

کمبود برق و انرژی در اروپا تیتر اول بسیاری رسانه های غربی

اگر در زمستان امسال فقط هر یک پنجم مشترکین گاز با برق گرم شوند، تقاضای برق خانوارهای خصوصی دو برابر خواهد شد.