افزونه جلالی را نصب کنید. Saturday, 3 June , 2023
دولت باید باکسانی که از دستگاه کارتخوان خود استفاده نمی کنند تا مشمول مالیات نشوند برخورد نماید ۲۷ تیر ۱۴۰۱
عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس شورای اسلامی

دولت باید باکسانی که از دستگاه کارتخوان خود استفاده نمی کنند تا مشمول مالیات نشوند برخورد نماید

بیشتر نارضایتی برای پرداخت مالیات از این حیث است که برخی از فعالان بزرگ اقتصادی فرار مالیاتی دارند.