افزونه جلالی را نصب کنید. Thursday, 1 June , 2023
انتصابات جدید در شرکت توسعه فضاهای فرهنگی شهرداری تهران ۰۸ تیر ۱۴۰۱

انتصابات جدید در شرکت توسعه فضاهای فرهنگی شهرداری تهران

محمد مؤیدی طی احکامی حسین بنار را با حفظ سمت به عنوان مشاور و سرپرست حوزه مدیرعامل، سعید زمانی را به عنوان سرپرست معاونت فنی و عمرانی و بهرام عیسی لو را به عنوان معاونت مالی و اداری منصوب کرد.