افزونه جلالی را نصب کنید. Saturday, 3 June , 2023
استعانت ازنیروهاب با اخلاص بسیج میتواند در بازدارندگی سودجویان اقتصادی موثرباشد ۲۸ مرداد ۱۳۹۹
رئیس انجمن حمایت از حقوق مصرف کنندگان شهرستان ری عنوان کرد ؛

استعانت ازنیروهاب با اخلاص بسیج میتواند در بازدارندگی سودجویان اقتصادی موثرباشد

امروز رکن اصلی سلامت فرآیندهای مراکز تولیدی ،خدماتی و توزیعی نظارت برمبنای شاخص های متقن قانونی است .