افزونه جلالی را نصب کنید. Monday, 29 May , 2023
هیچ بحثی درباره مسدودسازی شبکه های اجتماعی خارجی در مجلس مطرح نیست ۰۶ تیر ۱۴۰۰
رئیس کمیسیون امور داخلی شوراهای مجلس:

هیچ بحثی درباره مسدودسازی شبکه های اجتماعی خارجی در مجلس مطرح نیست

طرح مجلس هنور در مرحله تدوین است و با همکاری کارشناسان متخصص مرکز پژوهش های مجلس در حال تهیه است و رویکرد اصلی آن، تقویت شبکه های اجتماعی بومی است