افزونه جلالی را نصب کنید. Saturday, 3 June , 2023
حل مساله ناترازی گاز نه یک راهکار، بلکه نیاز به اقداماتی چندگانه دارد ۲۷ دی ۱۴۰۱
رییس مرکز پژوهش های مجلس

حل مساله ناترازی گاز نه یک راهکار، بلکه نیاز به اقداماتی چندگانه دارد

فرهنگ‌سازی عمومی برای مصرف بهینه انرژی و در این میان، اقدامات ناظر به فرهنگ‌سازی عمومی بایستی به صورت مستمر در دستور کار قرار گیرد