افزونه جلالی را نصب کنید. Tuesday, 30 May , 2023
آمریکای قطر همان آمریکای وین است ! ۰۹ تیر ۱۴۰۱
مدیر مسئول روزنامه کیهان ؛

آمریکای قطر همان آمریکای وین است !

همان‌گونه که انتظار می‌رفت مذاکرات قطر نیز تاکنون با خودداری آمریکا از تضمین درباره انجام تعهداتش رو‌به‌رو شده و بعید است به نتیجه مطلوبی برسد!