افزونه جلالی را نصب کنید. Saturday, 1 April , 2023
درخواست تعطیلی کتابخانه‌های کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان به بهانه «زیان‌دهی»! ۲۲ شهریور ۱۴۰۱

درخواست تعطیلی کتابخانه‌های کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان به بهانه «زیان‌دهی»!

پیشنهاد فوق درحال حاضر در کمیسیون مدیریت امور عمومی و سرمایه انسانی دولت بررسی می شود.