افزونه جلالی را نصب کنید. Tuesday, 21 March , 2023
بدون ترکیه تحقق صلح ناممکن است ۰۹ شهریور ۱۴۰۰
رئیس جمهوری ترکیه عنوان کرد

بدون ترکیه تحقق صلح ناممکن است

هرکس در منطقه می‌خواهد سنگی جابه‌جا کند باید اول از ترکیه اجازه بگیرد.