افزونه جلالی را نصب کنید. Wednesday, 29 March , 2023
روی کار آمدن بایدن نمی تواند تاثیرات جدی روی وضعیت معیشت مردم ایران به صورت پایدار ایجاد کند ۱۲ آبان ۱۳۹۹
اقتصاد ایران و تبعات پیروزی بایدن در گفتگو با سعید لیلاز ؛

روی کار آمدن بایدن نمی تواند تاثیرات جدی روی وضعیت معیشت مردم ایران به صورت پایدار ایجاد کند

اینکه بایدن روی کار بیاید، یا خود ترامپ و مذاکره ای انجام شود و متعاقبش فشارها کاهش یابد، به نظرم این مسأله تاثیر چشمگیر و پایداری روی اقتصاد ایران نخواهد گذاشت.