افزونه جلالی را نصب کنید. Saturday, 1 April , 2023
جامعه روحانیت مبارز در پی رویکرد حزبی و جناحی نیست ۰۱ اسفند ۱۳۹۹
دبیر عالی جامعه روحانیت مبارز:

جامعه روحانیت مبارز در پی رویکرد حزبی و جناحی نیست

طرز رفتار و سیاست ما نیازمند انسجام، شفافیت، خرد جمعی و مشارکت نخبگان و همراهی شهروندان است.