افزونه جلالی را نصب کنید. Thursday, 23 March , 2023
مجلس رسیدگی قوه قضائیه به گزارش تفحص از فولاد مبارکه را پیگیری می‌کند ۲۹ مرداد ۱۴۰۱
سخنگوی هیات تحقیق و تفحص از فولاد مبارکه ؛

مجلس رسیدگی قوه قضائیه به گزارش تفحص از فولاد مبارکه را پیگیری می‌کند

قطعا با توجه به اینکه ارجاع از طرف مجلس انجام شده، حتما معاونت نظارت مجلس پیگیری ها و ارتباط ها را با قوه قضائیه دارند، ولی، تشخیص دهنده اصلی قوه قضائیه و قاضی پرونده است.