افزونه جلالی را نصب کنید. Monday, 27 March , 2023
امارات در هیچ یک از اتفاقات اخیر ایران از جمله ترور محسن فخری زاده دست نداشته است ۱۴ دی ۱۳۹۹
العربی الجدید غنوان کرد:

امارات در هیچ یک از اتفاقات اخیر ایران از جمله ترور محسن فخری زاده دست نداشته است

امارات اخیرا تماس هایی با ایران داشته و تاکید کرده که در حوادث اخیر ایران دست نداشته است.