افزونه جلالی را نصب کنید. Monday, 20 March , 2023
بهمن آغاز واکسیناسیون اولویت بندی شده کرونا در کشور ۰۱ بهمن ۱۳۹۹
وزیر بهداشت خبر داد ؛

بهمن آغاز واکسیناسیون اولویت بندی شده کرونا در کشور

تست واکسن ایرانی مجموعه برکت مراحل بعدی را سپری کرد. واکسن مجموعه موسسه رازی هم اجازه تست بالینی گرفت و هفته آینده از شروع اولین فاز واکسن ساخت داخل در رازی رونمایی می شود.