افزونه جلالی را نصب کنید. Saturday, 3 June , 2023
بررسی حضور پوتین در تهران در بحبوحه جنگ اوکراین ۳۰ تیر ۱۴۰۱

بررسی حضور پوتین در تهران در بحبوحه جنگ اوکراین

هنوز زود است که بتوان گفت آیا تهران می تواند به ایستادگی اقتصاد روسیه در برابر تحریم های غرب کمک کند یا آنکه رقابت در بازارهای جهانی انرژی یا منافع سیاسی متفاوت بار دیگر شراکت آنها را بر هم خواهد زد.