افزونه جلالی را نصب کنید. Thursday, 1 June , 2023
حقوق ۸۰ میلیونی مدیر یک شرکت معدنی! + اسناد ۰۱ شهریور ۱۳۹۸
ادامه پرداخت حقوق های نجومی ؟

حقوق ۸۰ میلیونی مدیر یک شرکت معدنی! + اسناد

قرارداد من طبق روال مدیرعامل قبلی تنظیم شده و هیچ چیزی خارج از آن روال تعیین نشده است.