افزونه جلالی را نصب کنید. Saturday, 3 June , 2023
دادن یارانه مستقیم بهبود آنچنانی در وضعیت اقتصادی و معیشتی مردم ایجاد نمی کند ۱۴ شهریور ۱۴۰۱
عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی ؛

دادن یارانه مستقیم بهبود آنچنانی در وضعیت اقتصادی و معیشتی مردم ایجاد نمی کند

ما به دولت فرصت دادیم و اگر نظرات مجلس تامین نشود احکام محکم تر و جدی تر را در بودجه سال آینده خواهیم بست.