افزونه جلالی را نصب کنید. Sunday, 4 June , 2023
فنر مردم به زودی در خواهد رفت/ عجیب است تمام اختیارات و ثروت کشور در دست شماست امّا مردم را مقصّر وضع موجود معرفی می‌کنید!؟ ۲۱ فروردین ۱۴۰۰
دکتر محمود احمدی‌نژاد:

فنر مردم به زودی در خواهد رفت/ عجیب است تمام اختیارات و ثروت کشور در دست شماست امّا مردم را مقصّر وضع موجود معرفی می‌کنید!؟

بایدمسئول تصمیم‌گیری ها مشخص شود ، یکی می‌گوید من خبر نداشتم! دیگری می گوید من مسئوليت نداشتم و آن یکی هم بگوید من خواب بودم و صبح فهميدم!