افزونه جلالی را نصب کنید. Thursday, 1 June , 2023
هرسال تعیین حداقل دستمزد کارگران در حاشیه قرار می گیرد ۱۳ فروردین ۱۳۹۹
عضو شوراي عالي کار ;

هرسال تعیین حداقل دستمزد کارگران در حاشیه قرار می گیرد

هر سال در تعيين حداقل دستمزد تکليف قانوني ما درباره نرخ تورم و حداقل هاي زندگي در حاشيه قرار مي گيرد.