افزونه جلالی را نصب کنید. Thursday, 7 December , 2023
مولدسازی بدون توجه به بسترسازی مناسب در فضای کسب و کار نتیجه ندارد ۳۰ بهمن ۱۴۰۱
حسین محمودی اصل، کارشناس ارشد مسائل اقتصادی در گفتگوی اختصاصی با بهارستان آنلاین:

مولدسازی بدون توجه به بسترسازی مناسب در فضای کسب و کار نتیجه ندارد

 لازمه موفقیت در خصوصی سازی بهبود فضای کسب و کار، دوری از تصمیمات خلق الساعه و بازگشت به تصمیمات کارشناسی است.