افزونه جلالی را نصب کنید. Thursday, 7 December , 2023
فرد متخلف ۵۰۰ هزار تومان جریمه شده است؟! ۰۵ شهریور ۱۳۹۸
نابینایی ۵٢ نفر به دلیل تزریق یک دارو؟

فرد متخلف ۵۰۰ هزار تومان جریمه شده است؟!

٨ پرونده شکایت مربوط به عوارض داروی اوستین در تهران ثبت شده است، از این تعداد یک نفر نابینایی کامل و یک نفر دچار ضعف شدید بینایی در حد نابینایی شده و این فرد تنها قادر به تشخیص نور است؛ همچنین ۵ نفر دچار افت بینایی شدند.