افزونه جلالی را نصب کنید. Sunday, 10 December , 2023
حق دارید از ورود نظامیان به عرصه مدیریت کشور بترسید زیرا بایددر کشور یک پاکسازی صورت بگیرد ۱۶ اسفند ۱۳۹۹
دبیرمجمع تشخیص مصلحت نظام در اراک ؛

حق دارید از ورود نظامیان به عرصه مدیریت کشور بترسید زیرا بایددر کشور یک پاکسازی صورت بگیرد

باید به حساب رانت خواران، واسطه گران و بازیگران سیاسی رسیدگی شود چرا که با وجود این آلودگی ها نمی‌توان به سمت گام دوم حرکت کرد .