افزونه جلالی را نصب کنید. Tuesday, 4 October , 2022
بی تدبیری دولت درحذف ردیف اعتباری طرح خودکفایی گندم ۳۰ تیر ۱۳۹۹
رانت واردات گندم برای افراد خاص ؟

بی تدبیری دولت درحذف ردیف اعتباری طرح خودکفایی گندم

هیچ دلیلی پذیرفته و قابل دفاع نیست که مهمترین طرح زراعی کشورآنهم در سال جهش تولید فاقد ردیف در بودجه سالانه کشور باشد بنابراین مسئولان تأمین کننده اعتبار باید درباره عواقب این بی توجهی پاسخگو باشند.