افزونه جلالی را نصب کنید. Tuesday, 31 January , 2023
وضعیت مردم در مشارکت اقتصادی به مراتب فاجعه آمیز تر از مشارکت سیاسی در کشور است ۱۲ آبان ۱۴۰۱
فرشاد مومنی در نشست موسسه دین و اقتصادعنوان کرد ؛

وضعیت مردم در مشارکت اقتصادی به مراتب فاجعه آمیز تر از مشارکت سیاسی در کشور است

وقتی در سازوکارهای شو.رای نگهبان بی کیفیت ها به سهولت عبور می کنند و با کیفیت ها نمی توانند عبور کنند، نمی‌شود قانون گذاری با کیفیت کرد.

تصمیم گیران کشور دست از برخوردهای سهل انگارانه بردارند ۲۸ فروردین ۱۴۰۱
هشدار به دو خطای خانمان‌سوز در بودجه ۱۴۰۱در نشست مجازی موسسه دین و اقتصاد ؛

تصمیم گیران کشور دست از برخوردهای سهل انگارانه بردارند

محاسبات ما نشان می دهد سیاست های تورم زا برای بحرانی کردن وضعیت فقرا و افزایش چشمگیر درصد جمعیتی که فقط از ناحیه هزینه های کمرشکن درمان به زیر خط فقر می روند کافی است.

تورم سر منشأ همه‌ی آفات و عارضه‌های فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و امنیت ملّی است ۰۱ مهر ۱۴۰۰
رییس موسسه دین و اقتصاد عنوان کرد ؛

تورم سر منشأ همه‌ی آفات و عارضه‌های فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و امنیت ملّی است

در جنگ اقتصادی به ظرفیت‌های تولیدی ضربه‌های مهلک می‌زنید و فرصت‌های اشتغال زایی بالندگی‌آور را نابود می‌کنید بعد می‌گویید ما در جنگ اقتصادی هستیم!