افزونه جلالی را نصب کنید. Friday, 8 December , 2023
برنامه ششم توسعه در تحقق ۷۷ درصد از اهدافش موفق نبوده است ۲۴ مرداد ۱۴۰۱
عضو کمیسیون امورداخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی خبر داد ؛

برنامه ششم توسعه در تحقق ۷۷ درصد از اهدافش موفق نبوده است

بر اساس قانون  دولت موظف است شش ماه قبل از پایان اعتبار قانون ششم توسعه  برنامه پنجساله هفتم را به مجلس ارائه کند.