افزونه جلالی را نصب کنید. Wednesday, 29 November , 2023
نوگرایی و تحولگرایی و توجه به دانش بنیان کردن اتحادیه پوشاک از مهمترین اهداف و برنامه های حمیدرضایوسفی فر ۱۹ خرداد ۱۴۰۲
افق جدید واتحاد و همدلی در اتحادیه پوشاک با رای شما به حمیدرضا یوسفی فر؛

نوگرایی و تحولگرایی و توجه به دانش بنیان کردن اتحادیه پوشاک از مهمترین اهداف و برنامه های حمیدرضایوسفی فر

اعتقاد به همگرایی بین دانشگاه،صنف و صنعت برای تولید پوشاک اقتصادی و با کیفیت و همچنین تاسیس بانک پوشاک به جهت ارتقای جایگاه وحل مشکلات واحدهای صنفی می تواند تحولی بنیادین را در این صنف و صنعت به همراه آورد.