افزونه جلالی را نصب کنید. Wednesday, 29 November , 2023
سرنگونی حکومت سی  ساله عمرالبشیر بر سودان و آینده نامعلوم پس از وی؟ ۲۵ فروردین ۱۳۹۸

سرنگونی حکومت سی ساله عمرالبشیر بر سودان و آینده نامعلوم پس از وی؟

اگرچه ارتش سودان بعد از دستگیری عمرالبشیر توانسته است تا حدودی زمام امور را دراین کشور بدست بگیرد اما بیشتر فرماندهان ارتش این کشور خود از نزدیکان عمرالبشیر و از عوامل سرکوب خونین شورشیان دارفور بشمار می آیند لذا بنظر می رسد که اعتراضات مردمی تا انتقال قدرت از شبه نظامیان به دولت موقت غیر نظامی در این کشور ادامه داشته باشد.