افزونه جلالی را نصب کنید. Sunday, 3 December , 2023
نمایندگان انقلابی باید پیشگام و محرک تصویب طرح شفافیت و قانون شدن آن در مجلس یازدهم باشند ۱۸ مهر ۱۴۰۰
نماینده مردم گلپایگان و خوا نسار درمجلس نهم عنوان کرد ؛

نمایندگان انقلابی باید پیشگام و محرک تصویب طرح شفافیت و قانون شدن آن در مجلس یازدهم باشند

این طرح بایست به گونه ای باشد که عملکرد هرمسئول نظام را از لحاظ شخصی و وظیفه ای برای همگان آشکارسازد تا مردم بتوانندخادم را از غیرخادم راحت تشخیص دهند.