افزونه جلالی را نصب کنید. Sunday, 10 December , 2023
شوک ارزی و شوک بنزینی مطالباتی را برای کارگران ایجاد کرده که باید پاسخ داده شود ۱۳ آذر ۱۳۹۸
رئیس خانه کارگر ؛

شوک ارزی و شوک بنزینی مطالباتی را برای کارگران ایجاد کرده که باید پاسخ داده شود

اعتصابات کارگری بعد از انقلاب هرگز در سطح اعتصابات گذشته نبوده، مطالبات آنقدر بالا نیست ولی اقداماتی که در جریان است، شوک ارزی و شوک بنزینی مطالباتی ایجاد کرده که باید پاسخ داده شود.