افزونه جلالی را نصب کنید. Tuesday, 28 November , 2023
کشف فسیل ۴۷ میلیون ساله یک مگس با شکمی پر از گرده ۲۴ اسفند ۱۳۹۹

کشف فسیل ۴۷ میلیون ساله یک مگس با شکمی پر از گرده

این مگس از گرده حداقل چهار خانواده گیاهی تغذیه کرده است و احتمالاً مسئولیت گرده افشانی دو گیاه را داشته است.