افزونه جلالی را نصب کنید. Sunday, 3 December , 2023
اصلاح کارشناسی نشده قیمت های حامل انرژی؛ آخرین پاتک به بخش فولاد کشور ۱۸ شهریور ۱۴۰۰
یادداشت؛

اصلاح کارشناسی نشده قیمت های حامل انرژی؛ آخرین پاتک به بخش فولاد کشور

آزادسازی حامل های انرژی بایستی به صورت تدریجی اجرا شود تا از فشار مضاعف در بخش صنعت جلوگیری شود و در کنار این آزادسازی تدریجی امتیازاتی برای بخش تولید و صنعت در نظر گرفته شود.