افزونه جلالی را نصب کنید. Wednesday, 29 November , 2023
امام در حوزه ای که تمام عظمتش را از نام ایشان دارد، آنگونه که باید شناخته نمی شود ۰۴ اسفند ۱۴۰۱
پیش همایش «بررسی مبانی و رویکردهای فلسفی امام»؛

امام در حوزه ای که تمام عظمتش را از نام ایشان دارد، آنگونه که باید شناخته نمی شود

امام در بحث های فقه و اصول مظلوم واقع شده؛ حتی در حوزه ای که تمام عظمتش را از نام ایشان دارد.