افزونه جلالی را نصب کنید. Sunday, 3 December , 2023
ما کارگران و بازنشستگان برای احقاق حق خود از همه ابزار های قانونی در چارچوب قانون اساسی بهره خواهیم گرفت ۱۴ فروردین ۱۴۰۲
رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری :

ما کارگران و بازنشستگان برای احقاق حق خود از همه ابزار های قانونی در چارچوب قانون اساسی بهره خواهیم گرفت

آقایان در دولت! لطفا شما قدرت خرید فروردین ۱۴۰۱ را به کارگران برگردانید.