افزونه جلالی را نصب کنید. Friday, 8 December , 2023
دبیرکل خانه کارگر : شرکت های پیمانکاری فقط به دنبال سودجویی و استثمار کارگران هستند ۰۶ اردیبهشت ۱۳۹۸
هفته کارگر و لزوم رسیدگی به قراردادهای پیمانکاری و موقت

دبیرکل خانه کارگر : شرکت های پیمانکاری فقط به دنبال سودجویی و استثمار کارگران هستند

افزایش حقوق کارگران و عدم توان در بازپرداخت حقوق ها کام کارفرمایان را اینروزها تلخ نموده و حتی آنها را ناگزیر به تعدیل کارگران نموده است رویکردی که نشان از بیماری اقتصاد در کشور حکایت می کند.