افزونه جلالی را نصب کنید. Tuesday, 30 November , 2021
وضوع هدفمندی یارانه ها در اجرا و عمل هدفمند نبود/ هدفمندی یارانه ها بیشتر با رویکرد پوپولیستی انجام شد 03 مهر 1400
کارشناس ارشد مسائل اقتصادی عنوان کرد :

وضوع هدفمندی یارانه ها در اجرا و عمل هدفمند نبود/ هدفمندی یارانه ها بیشتر با رویکرد پوپولیستی انجام شد

حذف دهکهای پر درآمد جامعه به معنای بازگشتن هزاران هزار میلیارد تومان به چرخه اقتصادی کشور است.