افزونه جلالی را نصب کنید. Tuesday, 28 November , 2023
جرائم اقتصادی غالبا توسط افراد یقه سفید رخ می دهد ۲۰ مرداد ۱۴۰۰
رییس مجتمع ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی عنوان کرد ؛

جرائم اقتصادی غالبا توسط افراد یقه سفید رخ می دهد

پرونده بانک سرمایه ۴۰۰ متهم دارد که آقایان امامی و سامان مدلل از مطرح ترین افراد هستند.