افزونه جلالی را نصب کنید. Thursday, 23 March , 2023
این رادیکالیسم افسارگسیخته اگر منجر به هر تحولی شود، قطعا یکی از آن‌ها دموکراسی نخواهد بود ۳۰ مهر ۱۴۰۱
فعال سیاسی اصلاح طلب

این رادیکالیسم افسارگسیخته اگر منجر به هر تحولی شود، قطعا یکی از آن‌ها دموکراسی نخواهد بود

باید گوش‌های شنوایی برای شنیدن داشت و باید از خود پرسید چه می‌شود که برخی می‌توانند این صدا را بشنوند و بسیاری از ما نه.