افزونه جلالی را نصب کنید. Tuesday, 21 March , 2023
ملت ایران بر این باور است که عدالت، وحدت‌آفرین است و ظلم،‌ جنگ افروز ۳۰ شهریور ۱۴۰۱
آیت الله رئیسی در سازمان ملل :

ملت ایران بر این باور است که عدالت، وحدت‌آفرین است و ظلم،‌ جنگ افروز

ماهیت لشکرکشی به غرب آسیا و گسترش ناتو به شرق اروپا تفاوتی با یکدیگر ندارند چراکه در هر دو، سرنوشت کشورها توسط آمریکایی تعریف می‌شود که منافع خود را با هزینه‌ دیگران دنبال می‌کند.