افزونه جلالی را نصب کنید. Thursday, 23 March , 2023
کلیات طرح ‎شفافیت آرای نمایندگان باید شفاف باشد ۲۷ بهمن ۱۳۹۹
شریعتی نیاسر در توئیتی مطرح کرد:

کلیات طرح ‎شفافیت آرای نمایندگان باید شفاف باشد

به عنوان یکی از طراحان اولیه، به صراحت اعلام می کنم با رای گیری مجدد کلیات طرح ‎شفافیت آرای نمایندگان فقط در صورت شفاف بودن خود این رای گیری موافق هستم.