افزونه جلالی را نصب کنید. Friday, 8 December , 2023
این شیوه اجرای متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان مصداق نادیده گرفتن حقوق آنها است ؟ ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۲
رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری:

این شیوه اجرای متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان مصداق نادیده گرفتن حقوق آنها است ؟

به دلیل ناچیز بودن سهم بازنشستگان، بسیاری تصور می‌کنند باقیمانده متناسب‌سازی اجرا نشده است.