افزونه جلالی را نصب کنید. Saturday, 28 January , 2023
لایحه دموکراتیزه کردن ورزش و ممنوعیت حجاب در فرانسه چیزی جز ترس از بسط و گسترش اسلام نیست ۰۴ بهمن ۱۴۰۰
لیلا یادگاری دبیر اجتماعی بهارستان آنلاین

لایحه دموکراتیزه کردن ورزش و ممنوعیت حجاب در فرانسه چیزی جز ترس از بسط و گسترش اسلام نیست

ورزش در رشـد فردي و اجتماعی تأثیر داشته و ورزش هر جامعه، چون آیینـه اي انعکاس دهنده فرهنگ، خوبیها و بديهاي آن جامعه است.