افزونه جلالی را نصب کنید. Saturday, 1 April , 2023
افزایش ۵ برابری مجازات‌های تعزیراتی نظام صنفی ۱۱ مرداد ۱۴۰۱
سخنگوی سازمان تعزیرات خبر داد:

افزایش ۵ برابری مجازات‌های تعزیراتی نظام صنفی

براساس آیین نامه جدیدآرای صادره در در خصوص گران فروشی و کم فروشی در سازمان تعزیرات تا ده میلیون تومان قطعی شده و بیش از آن قابل تجدیدنظر خواهد بود.